شروط و تعهدات واگذاری تیم داماش گیلان به مالک جدید که در قرارداد به آن اشاره شده است، مشخص شد.
به گزارش وارش اسپرت تارنمای هواداران داماش گیلان، طی قراردادی که مابین اسماعیل حاجی پور و محمد مهدی الطافی با سامان سهرابی برای انتقال مالکیت باشگاه داماش گیلان امضا شد، شروط و تعهداتی لحاظ شده است.
بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده، برخی از تعهدات مندرج در قرارداد به صورت چکیده به شرح زیر است:
۱-نام داماش گیلان تغییر نخواهد کرد و امتیاز این تیم اجازه خروج از شهر رشت را ندارد.
۲-پرداخت دیون و بدهی باقی مانده به اعضای تیم داماش گیلان در فصل ۹۹-۱۳۹۸ کاملا برعهده خریدار است. لازم به ذکر است، هرگونه بدهی از فصول قبل برعهده مالکیت پیشین داماش می‌باشد.
۳-پرداخت مبلغ سه میلیاردو پانصد میلیون تومان طبق حکم فدراسیون، بابت باقیمانده مبلغ خرید امتیاز کارون اروند خرمشهر و پانصد میلیون تومان هزینه خروج از استان خوزستان در قبال هیات فوتبال آن استان.
۴-پرداخت بدهی داماش به فدراسیون فوتبال ایران تا مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان. ما به تفاوت توسط مالک پیشین پرداخت می‌شود.
۵-پرداخت بدهی باشگاه داماش گیلان به هیات فوتبال استان گیلان.
لازم به ذکر است، کلیه تعهدات مالی می‌بایست ظرف بیست روز توسط مالک جدید داماش انجام پذیرد.