شروط و تعهدات واگذاری تیم داماش گیلان به مالک جدید که در قرارداد به آن اشاره شده است، مشخص شد.

به گزارش وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان، طی قراردادی که مابین اسماعیل حاجی پور و محمد مهدی الطافی با سامان سهرابی برای انتقال مالکیت باشگاه داماش گیلان امضا شد، شروط و تعهداتی لحاظ شده است.
بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده، برخی از تعهدات مندرج در قرارداد به صورت چکیده به شرح زیر است:

۱-نام داماش گیلان تغییر نخواهد کرد و امتیاز این تیم اجازه خروج از شهر رشت را ندارد.

۲-پرداخت دیون و بدهی باقی مانده به اعضای تیم داماش گیلان در فصل ۹۹-۱۳۹۸ کاملا برعهده خریدار است. لازم به ذکر است، هرگونه بدهی از فصول قبل برعهده مالکیت پیشین داماش می باشد.

۳-پرداخت مبلغ سه میلیاردو پانصد میلیون تومان طبق حکم فدراسیون، بابت باقیمانده مبلغ خرید امتیاز کارون اروند خرمشهر و پانصد میلیون تومان هزینه خروج از استان خوزستان در قبال هیات فوتبال آن استان.

۴-پرداخت بدهی داماش به فدراسیون فوتبال ایران تا مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان. ما به تفاوت توسط مالک پیشین پرداخت می شود.

۵-پرداخت بدهی باشگاه داماش گیلان به هیات فوتبال استان گیلان.

لازم به ذکر است، کلیه تعهدات مالی می بایست ظرف بیست روز توسط مالک جدید داماش انجام پذیرد.