یادداشت وارده: حماسه ی عشق و اضطراب و برف

من بهار را لمس می کنم. من بهار را در پس گذر ثانیه های اسفند می بینم. بهار از همین راه یخ بسته می آید. از همین جاده ی خیس و درختانی که هنوز سفید از برفند. گوش کن... صدای پای بهار را می شنوی...   پرده اول: ساعتی به شروع بازی مانده. از شب گذشته هواداران سنگ تمام گذاشته [...]