فراخوان_در تمرین پنجشنبه،معنای واقعی هوادار را نشان می دهیم

تا جايي که جوان متعصب و غيور رشتي پس از به دست آوردن مقام سوم مسابقات جهاني روبوتيک به نشانه اعتراض به شرايط موجود ، مسئولين و رساندن صداي مردم شهرش پيراهن داماش به تن مي کند و موجبات غرور گيلاني ها در سرتا سر دنيا مي شود.   شايد اکنون با کارهايي که هواداران داماش انجام داده اند، صداي [...]