قاسمپور : در جایی که تحمیل وجود داشته باشد کار نمی کنم!

  varesh-sport.com : آقاي قاسمپور ضمن خوش آمد به شما به عنوان اولين سوال از سوابق مربيگريتون بفرمائيد. من از سال 73-74 کارم رو در عرصه مربيگري شروع کردم. اول با تيم پاس به عنوان بازيکن مربي و بعد به عنوان بازیکن در فجرسپاسي بودم . بعد از اون به بهمن کرج و نفت آبادان رفتم که کار اصلي مربيگري من نیز از [...]