وارش اسپرت-تارنمای هواداران داماش گیلان: امیر عابدینی با مدیرعامل پرسپولیس درگیری لفظی پیدا کرد.

 

به گزارش وارش اسپرت و به نقل از یک منبع آگاه دعوای عابدینی با رویانیان در جلسه هیات رئیسه سازمان لیگ از داخل جلسه امیر عابدینی که در حال سخنرانی بود با مخالفت محمد رویانیان مواجه شد که سپس عابدینی از شدت عصبانیت به مدیرعامل پرسپولیس واکنش تندی نشان داد.

 

عصبانیت مدیرعامل داماش گیلان تا حدی بود که وقتی عزیزمحمدی قصد داشت امیر عابدینی را دعوت به آرامش کند ، عابدینی در مقابل رئیس اتحادیه باشگاه کشور هم جبهه گرفت.

سرانجام با خروج محمد رویانیان از جلسه ، این قائله ختم به خیر شد.