برای دیدن سایر عکس ها …

 

 

 

 

 

لحظه حادث شدن پنالتی بر روی علی امیری… متاسفانه به علت اشکلات فنی نتوانستیم از ضربه

پنالتی عکس داشته باشیم