سری دوم و پایانی گزارش تصویری اختصاصی وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان از دیدار تیم های داماش گیلان و مس رفسنجان را در ادامه این مطلب مشاهده فرمائید. این بازی با حساب دو بر یک به سود رفسنجانی ها خاتمه یافت.

گزارش تصویری داماش گیلان - مس رفسنجان
 
گزارش تصویری داماش گیلان - مس رفسنجان
 
گزارش تصویری داماش گیلان - مس رفسنجان
 
گزارش تصویری داماش گیلان - مس رفسنجان
 
گزارش تصویری داماش گیلان - مس رفسنجان
 
گزارش تصویری داماش گیلان - مس رفسنجان
 
گزارش تصویری داماش گیلان - مس رفسنجان
 
گزارش تصویری داماش گیلان - مس رفسنجان
 
گزارش تصویری داماش گیلان - مس رفسنجان
 
گزارش تصویری داماش گیلان - مس رفسنجان
 
گزارش تصویری داماش گیلان - مس رفسنجان
 
گزارش تصویری داماش گیلان - مس رفسنجان
 
گزارش تصویری داماش گیلان - مس رفسنجان
 
گزارش تصویری داماش گیلان - مس رفسنجان
 
گزارش تصویری داماش گیلان - مس رفسنجان
 
گزارش تصویری داماش گیلان - مس رفسنجان
 
گزارش تصویری داماش گیلان - مس رفسنجان
 
گزارش تصویری داماش گیلان - مس رفسنجان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
گزارش تصویری ، داماش ، مس رفسنجان، سایت هواداران داماش، وارش، دیار وارش، وارش اسپرت، تارنمای هواداران ، باشگاه داماش،