برای دیدن گزارش کامل تصویری …

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ضربه سر افشین چاوشی که منجر به بثمر رسیدن گل اول داماش شد