با تو ام،رشتی با تعصب بلند شو!

وارش اسپرت:   اگر به هر يک از تماشاگراني که فصل قبل به آبادان رفته اند يا اينکه فيلم آن بازي کذايي را ديده اند بگويي تماشاگران آباداني چگونه اند،بي شک حداقل چند حرف رکيک از روي تعصب يا هر چيز ديگري که بشود اسمش را گذاشت خواهند زد، اما مگر اين حرف هاي رکيک دواي دردمان است؟! اي کاش [...]