همراه با شما «۸ ساله» شدیم

شهریور به نیمه خود رسید تا باز هم بهانه ای شود برای سرآغاز با شما بودن...آغازی که به هشت سال پیش باز می‌گردد و چه زود این هشت سال گذشت؛ در مسیر پر پیچ و خم هشت سال فعالیت وارش اسپرت، سختی ها را تحمل کردیم و تهمت ها را به جان خریدیم، تنها به امید همراه شما و صدای [...]