روزهای بی علیرضا، خیلی سخت است…!

  وارش اسپرت - تارنمای هواداران داماش گیلان: این روزها بهار رشت خزانی ترین روزهایش را سپری می کند، آخر دل هواداران داماش بدجوری غم گرفته است. قصه پر غصه سقوط از یک سو و آوار انحلال و انتقال از سوی دیگر. این واژه دشمن شاد که می گویند، دقیقا برای چنین روزهایی ساخته شده است! دقیقه 59 آژاکس بزرگ [...]