کنفرانس خبری پس از بازی داماش گیلان – سپاهان اصفهان

  پورمند : از موقعیت هایمان استفاده نکردیم/ از این به بعد نتیجه می گیریم   علی پورمند کمک مربی داماش به جای مهدی تارتار در کنفرانس خبری پس از بازی حاضر شد و در توضیح عدم حضور تارتار گفت : به هر حال وقتی دقیقه 88 مسابقه از تیم اول ایران به این شکل گل دریافت کنیم شوک بدی وارد [...]