ضیا عربشاهی: درودگر بی جا کرده چنین حرفی زده است!

  وارش اسپرت - تارنمای هواداران داماش گیلان : با اتمام داربی گیلان در انزلی که با حواشی فراوانی همراه بود ، مصاحبه مدیرعامل ملوان آن را وارد فاز جدیدی کرده است. وی مدعی شده است که:" سیروسی که به خاطر مسخره کردن لهجه گیلکی علیرضا افتخاری رشتی، توسط ضیا عربشاهی سیلی محکمی به وی زد و او را ادب [...]