ارتعاشات صنعتی-داماش گیلان از دریچه دوربین

  برای مشاهده ی سایر عکسها :                       منبع : خبرگزاری مهر