اعضای تیم داماش بخوانند؛ به غرور آن سرباز رشتی فکر کن!

بی مقدمه برویم سر اصل مطلب... این دیدار خارج از خانه را باختیم، شاید هم اگر بگوییم در اردوی پیش از بازی هم باخته بودیم، پر بیراه نگفته باشیم!سریال ناکامی های خارج از خانه داماش آنقدر تکراری شده است که دیگر به آن اصطلاح عامیانه -پشت هر شکست، پیروزی است- شک کرده ایم! به واقع این ناکامی های خارج از [...]