آیا داماش گیلان و سپیدرود قربانی یک انتقام گیری شده اند؟

در آخرین روزهای عمر شورای چهارم، اعضای شورای وقت می خواستند تا جمشیدپور را از سرپرستی شهرداری رشت برکنار و یکی از اعضای شورای پنجم را به عنوان سرپرست منصوب نمایند.  گفته می شد این عضو شورای پنجم می خواسته تا با تکیه بر مسند سرپرستی شهرداری، راه خود را برای شهردار شدن در آینده هموار سازد و انتخابش به [...]