رتبه تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ مناطق نفت خیز جنوب ۱۴ ۹ ۳ ۲ ۲۷ ۷ ۲۰ ۳۰
۲ شهید قندی یزد ۱۴ ۸ ۴ ۲ ۲۱ ۸ ۱۳ ۲۸
۳ شهرداری نوشهر ۱۴ ۸ ۳ ۳ ۱۸ ۷ ۱۱ ۲۷
۴ داماش گیلان ۱۴ ۷ ۵ ۲ ۱۶ ۸ ۸ ۲۶
۵ شهدای رزکان کرج ۱۴ ۷ ۳ ۴ ۱۱ ۹ ۲ ۲۴
۶ شهرداری ماهشهر ۱۴ ۶ ۴ ۴ ۱۱ ۹ ۲ ۲۲
۷ شهرداری بم ۱۴ ۶ ۴ ۴ ۱۰ ۸ ۲ ۲۲
۸ آریو اسلامشهر ۱۴ ۵ ۵ ۴ ۱۲ ۹ ۳ ۲۰
۹ شهدای بابلسر ۱۴ ۵ ۲ ۷ ۹ ۱۴ ۱۷
۱۰ شهرداری بندرعباس ۱۴ ۲ ۷ ۵ ۹ ۱۵ ۱۳
۱۱ نیروی زمینی تهران ۱۴ ۳ ۴ ۷ ۵ ۱۴ ۱۳
۱۲ کیان سام بابل ۱۴ ۱ ۶ ۷ ۵ ۱۵ -۱۰ ۹
۱۳ مس نوین کرمان ۱۴ ۱ ۵ ۸ ۸ ۱۷ ۸
۱۴ شاهین تابان بوشهر ۱۴ ۲ ۱ ۱۱ ۵ ۲۷ -۲۲ ۷