رتبه تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ دارایی تهران ۱۰ ۶ ۳ ۱ ۱۷ ۸ ۹ ۲۱
۲ ستاره صدرا تبریز ۱۰ ۵ ۴ ۱ ۱۲ ۸ ۴ ۱۹
۳ پانیک تالش ۱۰ ۴ ۵ ۱ ۱۸ ۱۱ ۷ ۱۷
۴ داماش گیلان ۱۰ ۴ ۴ ۲ ۱۵ ۷ ۸ ۱۶
۵ آوالان کامیاران ۱۰ ۳ ۴ ۳ ۱۲ ۱۱ ۱ ۱۳
۶ مقاومت آستارا ۱۰ ۳ ۴ ۳ ۱۱ ۱۴ ۱۳
۷ اتحاد فومن ۱۰ ۳ ۳ ۴ ۱۴ ۱۱ ۳ ۱۲
۸ آرتام تبریز ۱۰ ۱ ۶ ۳ ۸ ۱۰ ۹
۹ علوی خرمدره زنجان ۱۰ ۱ ۳ ۶ ۵ ۲۰ -۱۵ ۶
۱۰ سردار بوکان ۱۰ ۱ ۲ ۷ ۵ ۱۷ -۱۲