رتبه تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ پانیک تالش ۱۸ ۱۱ ۶ ۱ ۳۳ ۱۳ ۲۰ ۳۹
۲ دارایی تهران ۱۸ ۱۰ ۶ ۲ ۲۸ ۱۱ ۱۷ ۳۶
۳ داماش گیلان ۱۸ ۹ ۶ ۳ ۳۰ ۱۵ ۱۵ ۳۳
۴ ستاره صدرا تبریز ۱۸ ۹ ۵ ۴ ۲۷ ۱۶ ۱۱ ۳۲
۵ مقاومت آستارا ۱۸ ۷ ۴ ۷ ۲۴ ۲۴ ۰ ۲۵
۶ آوالان کامیاران ۱۸ ۶ ۵ ۷ ۱۹ ۱۹ ۰ ۲۳
۷ اتحاد فومن ۱۸ ۴ ۷ ۷ ۲۰ ۲۲ ۱۹
۸ آرتام تبریز ۱۸ ۴ ۷ ۷ ۱۹ ۲۲ ۱۹
۹ علوی خرمدره زنجان ۱۸ ۲ ۴ ۱۲ ۱۴ ۳۸ -۲۴ ۱۰
۱۰ سردار بوکان ۱۸ ۱ ۴ ۱۳ ۶ ۴۰ -۳۴